Lemon Academy KVKK-Çerezler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/hero_books.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Gizlilik ve Çerez Politikası | KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasında, internet sitemizi ziyaret etmeniz ve tarafınıza sunulan bilgi/hizmetlerden yararlanılması halinde tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin ne şekilde elde edileceği, işleneceği, saklanacağı, yok edileceği, anonim hale getirileceği ve aktarılacağı hususlarına ilişkin bilgilendirme yer almaktadır. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydedilecek, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesi akabinde ise Lemon Academy LTD olarak size daha kaliteli hizmet sunma amacıyla kullanılacaktır. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu internet sitesi aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmakla işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılacaksınız.

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder. Bunlar ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilerdir. Bununla birlikte ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler de özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılır.

Paylaştığınız kişisel verileriniz, bu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen usul ve esas kapsamı haricinde kullanılmayacak, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde aktarılacak veya kanunda gösterilen şartların varlığı halinde aktarılacaktır.

İdari veya adli kurumlardan gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda, kişisel verileriniz Gizlilik Politikası’na uygun olarak bu kurumlarla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinde hükme alınan “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, ilgili kişilerin kişisel verilerinin Lemon Academy LTD tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmesi hususunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Lemon Academy LTD ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan mevzuat ve diğer uluslararası düzenlemeler çerçevesinde özenle hareket etmektedir.

Kurulduğu günden bugüne kadar Lemon Academy LTD tarafından sunulan hizmet ve bilgilerin hassasiyeti gereğince iletişime geçen her kişinin kişisel verileri gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, en temel politikalarından biri olup tüm çalışma arkadaşlarımız bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Lemon Academy LTD olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen bütün sorumluluk ve yükümlülüklere uymayı taahhüt etmekteyiz. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında benimsediğimiz prensipler aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusu Kimliği

Lemon Academy LTD olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleme, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza aittir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Lemon Academy LTD, paylaştığınız kişisel verilerinizi, görüş ve talepleriniz doğrultusunda iletişim kurma, taleplerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, özen ve ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi temel amaçlarla sınırlı olarak işlemekte ve aktarmaktadır.

Belirtilen bu amaçlar uyarınca kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarıyla işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Tarafınıza veya üçüncü kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Bu nitelikteki verilerinizin Lemon Academy LTD’e gerekmedikçe paylaşılmamasını rica eder, paylaşılması halinde ise işbu verilerin işlenmesi hususunda açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Lemon Academy LTD, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecek ve yok edecektir.

Kişisel verileriniz resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi çalışmalar kapsamında işlenebilir. Şirketimiz ile abone, müşteri, tedarikçi, tüketici, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddeleri uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, gerekli teknik hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin yerine getirilmesi, iş ve hizmet ilişkisinin yürütülmesi kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde ilgilisine aktarılabilecektir.

Lemon Academy LTD, KVKK’da gösterilen şartlara uygun ve kişinin açık rızasının arandığı hallerde açık rızasına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemiz veya diğer yollarla Lemon Academy LTD ile paylaştığınız kişisel veriler tarafınızca sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, açık rızanız dahilinde işlenir. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ilgili kişinin açık rızasının varlığı olmaksızın temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemesi kaydıyla meşru amaçlara dayanılarak toplanılabilir, saklanılabilir ve işlenebilir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen aşağıda yer alan haklarınızı tarafımıza başvurarak kullanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilir. İlgili kişinin hakları şu şekildedir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerezler

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde kullanılan çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından oluşturulan ve cihaza depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bunlar göz atma bilgilerinizi ve internet sitesi tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi kolaylaştırmaya yarar sağlar.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi, yazılım versiyonunuz, sitemizi bulmak için kullandığınız anahtar kelimeler gibi veriler otomatik yöntemlerle kaydedilip anonimleştirilerek size daha iyi hizmet sunabilmek için istatiksel amaçlı kullanılmaktadır.

Söz konusu çerezleri, internet tarayıcınızın ayarlarında değişiklik yaparak engelleyebilir veya bir çerez aldığınızda uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde internet sitemizde yer alan bazı işlevleri kullanamayabilirsiniz.

Lemon Academy LTD tarafından kullanılan çerezler cihazınıza zarar vermemekte ve virüs içermemektedir.

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png
Geleceğinizi Birlikte Şekillendirelim.

Londra Ofis Adresi

Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık

Ankara Ofis Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad 49/6 Çankaya, Ankara

İstanbul Ofis Adresi

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, C2 Ofis, İstanbul, 34330 İstanbul
Caferağa, Moda Cd. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Bursa Ofis Adresi

Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv., 16140 Nilüfer/Bursa

İzmir Ofis Adresi

Çok Yakında!
0312 963 30 08
Pazartesi – Cuma 09:30-18:30
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image